Privacyreglement

Privacyreglement Stichting ID for me

Dit privacyreglement van Stichting ID for me is bestemd voor de cliënten en diens wettelijk vertegenwoordigers. In dit reglement wordt er aandacht geschonken aan het bewaren van, en het gebruik van persoonsgegevens, zoals het verstrekken van gegevens, toegang tot persoonsgegevens en inzage van opgenomen gegevens.

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder te noemen: AVG)

Waarom registreren we persoonsgegevens

 • We stellen een dossier samen met de gegevens die nodig zijn om de begeleiding goed te kunnen uitvoeren. Er worden niet meer gegevens aan het dossier toegevoegd dan nodig is. Het dossier wordt uitsluitend gebruikt ter bevordering van de begeleiding.

Welke persoonsgegevens registreren we

 • Persoonsgegevens die we in het elektronisch cliënt volgsysteem bewaren: Naam; geboortedatum; burger servicenummer; adresgegevens; huisarts en medicatiegegevens; diagnostiek; indicatie; betrokken hulpverleners.

Verwerken van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden slechts verwerkt door het personeel van Stichting Id for me.
 • Uw persoonsgegevens mogen zonder toestemming worden verwerkt indien een het een van de onderstaande voorwaarden betreft. We verwerken uw persoonsgegevens wanneer
 1. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 2. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 3. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
 4. dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.
 • Informatie verstrekken aan derden: Wanneer er persoonsgegevens moeten worden uitgewisseld met andere betrokken instanties ter bevordering van de begeleiding of uw gezondheid, zoals een huisarts of de zorgverzekeraar gebeurt dit alleen met uw toestemming. Hiervoor wordt je gevraagd om een formulier in te vullen en te ondertekenen zodat we zeker zijn van uw toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden bewaard in ons elektronisch cliënt-volgsysteem van Mextra.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de begeleiding en andere doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • De verantwoordelijke legt passende maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 • Wanneer sprake is van een datalek (toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling is), dan zal, als het een ernstig datalek betreft, hiervan melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenbehandeling

(zie ook het klachtenreglement op www.idforme.nl) Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit privacyreglement niet worden nageleefd, of een andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

 1. de verantwoordelijke;
 2. de binnen de instelling functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling: Klachtenportaal Zorg

Inzage en afschrift van persoonsgegevens

 • De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Hij dient zich hiertoe met een verzoek tot de verantwoordelijke te wenden. De persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar vallen niet onder de hiervoor bedoelde verwerkte gegevens.
 • De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
 • Inzage in het dossier zal, bij voorkeur, onder begeleiding van de verantwoordelijke plaatsvinden.
 • Na afgifte door Id for me tekent de betrokkene voor ontvangst van het verkregen afschrift.

Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens

 • De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • De verantwoordelijke bericht de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een eventuele weigering is met redenen omkleed. Bij weigering van correctie en/of aanvulling, kan desgevraagd een verklaring met de zienswijze van de betrokkene toegevoegd worden aan het dossier.
 • De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling of correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden bij het verlaten van stichting Id for me verwijderd na een termijn van 7 jaar.